Polityka prywatności

I Informacje ogólne
• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
• Właścicielem strony internetowej comfort-vision.pl oraz administratorem danych osobowych jest Dominika Chwiałkowska-Naglewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Comfort Vision Dominika Chwiałkowska-Naglewska, z siedzibą w Chełmno 39B, 62-660 Dąbie , NIP 6662112600, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
II Dane osobowe
• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
• Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego.
• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania oferty, o ile wyraził na to zgodę.
• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: biuro.comfortvision@gmail.com

• Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

III Udostępnienie danych.
• Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym.

IV Postanowienia końcowe
• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://comfort-vision.pl/polityka-prywatnosci/
• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.